Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

VIII Niedziela Roku, 27 lutego 2011

VIII Niedziela Roku, 27 lutego 2011 Wprowadzenie do liturgii
Wszystko, co Bóg dla nas czyni, jest wyrazem Jego mądrości przenikniętej doskonałą miłością. Bóg miłuje i czuwa nad całym światem, nad wszystkimi ludźmi nad każdym człowiekiem. Kościół w swym nauczaniu określa tę troskę Boga nad stworzeniem jako Bożą opatrznością.
Eucharystia jest znakiem Bożej opatrzności, gdyż jest tajemnicą wyjątkowego spotkani! Boga z człowiekiem. Chociaż Bóg nieustannie jest z nami i czuwa nad każdym z nas, jednak podczas sprawowania Eucharystii dokonuje się szczególne nasze z Nim spotkanie. Jakże powinniśmy dziękować Bożej opatrzności za dar Eucharystii! To w tym Najświętszym Sakramencie Zbawiciel ofiarowuje się nam jako źródło Boskiego życia. Pełni więc zaufania i zawierzenia, przeżyjmy jak najgłębiej dzisiejsze liturgiczne spotkanie z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Włączmy się całym sercem w tajemnicę pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On bowiem ustanowił Eucharystię, abyśmy pośród zagrożeń życia doczesnego mogli zostać bezpiecznie doprowadzeni do życia wiecznego według zbawczych zamiarów Bożej opatrzności.
...więcej »

VII Niedziela Roku, 20.02.2011 r.

VII Niedziela Roku, 20.02.2011 r.
VII Niedziela Zwykła, 20 lutego 2011
Wprowadzenie do liturgii

Zebrani na Eucharystii, która jest pamiątką Paschy Chrystusa, stajemy u źródła miłości. Wierzymy bowiem, że Eucharystia jest niewyczerpanym źródłem miłości, świętości, łaski i mocy duchowej dla każdego chrześcijanina.
Jak co roku wspólnota naszego arcybiskupiego Seminarium, kierując się odpowiedzialnością za powołania, pragnie poprzez obecność kleryków we wspólnocie parafialnej dać świadectwo o swoim powołaniu i z całą Parafią modlić się o liczne i dobre powołania do służby Bożej. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie kleryka IV roku studiów Macieja Wagnera, który podzieli się z nami świadectwem swojego powołania.
...więcej »

V Niedziela Zwykła, 6 lutego 2011 r.

V Niedziela Zwykła, 6 lutego 2011 r. V Niedziela Zwykła, 6 lutego 2011
Wprowadzenie do liturgii
Przestępując próg naszej parafialnej świątyni, wchodzimy do domu Jezusa Chrystusa, aby przeżyć najważniejsze spotkanie tygodnia - spotkanie z Nim samym. Jest to spotkanie z Bogiem, który z miłości do każdego z nas składa siebie samego na ołtarzu jako eucharystyczną Ofiarę. Ofiara ta przywraca nam życie duchowe. Jest to zatem spotkanie pełne nadziei.
Dziś usłyszymy w czasie liturgii słowa ewangeliczne wezwanie, aby nieść światu nadzieję i radość zbawienia; aby być światłem i solą. Napełnijmy się światłem tu, gdzie spotykamy się z jego źródłem. A jeśli przynieśliśmy ze sobą naszą ciemność grzechu, to wspólnie przepraszajmy za nią Boga z żalem i szczerym postanowieniem poprawy.
...więcej »

Propozycja Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Żukowie


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w parafii pw. Świętej Trójcy w Żukowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej.
§ 2. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

II. Cele i zadania PRD

§ 3. Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego w parafii. Cel ten jest realizowany przez:
A. Wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
B. Pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno-moralnego różnych środowisk parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
C. Udział w opracowaniu rocznego parafialnego planu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
D. Budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
§ 4. Do kompetencji PRD nie należą sprawy z dziedziny wiary i moralności, jak również jakikolwiek wpływ na obsadę urzędów duszpasterskich w parafii.
§ 5. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Pastoralnej Rada Duszpasterskiej. Rada przeprowadza zbiórki wśród parafian i imprezy dochodowe na cele kultu i utrzymania tak kościołów jak i plebanii.
§ 6. PRD posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą wiążące decyzje, jednak proboszcz winien wziąć pod uwagę formułowane przez nią wnioski.


III. Skład PRD i sposób powoływania członków

§ 7. Członkiem PRD może być wierny mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
§ 8. W skład PRD wchodzą trzy grupy wiernych: członkowie z urzędu, mianowani przez proboszcza oraz wyłonieni w wyborach. Liczba członków pochodzących z wyboru powinna stanowić nie mniej niż połowę członków całej Rady.
§ 9. Z urzędu wchodzą:
A. Proboszcz jako jej przewodniczący (kan. 536 § 1 KPK);
B. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej (w szczególności katecheta). Z uzasadnionego powodu mogą być wyłonieni dwaj przedstawiciele;
§ 10. Proboszcz mianuje kilku członków PRD, z zachowaniem przepisu § 8.
§ 11. Liczba wybieranych członków PRD winna wynieść do 12 osób.
Do PRD należy wybrać po 3 osoby z Przywodzia, Lubiatowa i Ukiernicy.
§ 12. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.
§ 13. Na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich mszy niedzielnych, proboszcz informuje o możliwości zgłaszania wybieralnych kandydatów na członków PRD. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej w zakrystii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji z parafianami.
§ 14. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej oceny – może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli:
A. Osoba nie spełnia kryteriów określonych w § 7 niniejszego statutu.
§ 15. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana z ambony i wywieszona na tablicy ogłoszeń. W tę samą niedzielę należy przygotować stosowną liczbę kart do głosowania (zaleca się opatrzyć karty pieczęcią parafialną), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do domów.
§ 16. Wybory przeprowadza się w niedzielę.
§ 17. Każdy uprawniony może zagłosować na dwóch kandydatów. W razie oddania głosu na większą liczbę kandydatów, brani są pod uwagę tylko dwaj pierwsi. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.
§ 18. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni zwracają do proboszcza zgodnie z ustalonym przez niego trybem. Wskazane jest udostępnienie jakiejś ilości kart do głosowania dla osób, które przez zapomnienie nie przyniosły ich z domu.
§ 19. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób, wyznaczonych przez proboszcza.

IV. Kadencja i zmiany składu w czasie jej trwania

§ 20. Członkowie PRD są powoływani na okres 5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.
§ 22. Uprawnienia PRD wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.
§ 23. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i powołać do życia nową PRD, lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej.
§ 24. W przypadkach śmierci lub wyprowadzenia się członka Rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:
A. Jeśli chodzi o członka PRD pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
B. Jeśli natomiast był to członek PRD z nominacji, na jego miejsce nowego mianuje proboszcz.
C. Jeśli był to członek PRD z urzędu, na jego miejsce wchodzi ten, kto po nim ten urząd obejmuje.

V. Funkcjonowanie PRD

§ 25. Zwyczajne zebrania PRD winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania. Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane bądź przez proboszcza, bądź na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków PRD.
§ 26. Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz PRD, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.
§ 27. Uchwały PRD zapadają zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie przynajmniej 50% wszystkich członków.
§ 28. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – przewodniczącego PRD – nie mają mocy.
§ 29. Podjęte uchwały mają charakter doradczy wobec dalszych działań proboszcza (zob. § 6).
§ 30. Posiedzenia Rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz winien poinformować parafian.
§ 31. W ramach PRD mogą być powołane do życia specjalne sekcje, zajmujące się szczegółowymi dziedzinami duszpasterstwa (np. sekcja liturgiczna, sekcja ds. duszpasterstwa młodzieży, itp.).

VI. Postanowienie końcowe

§ 32. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą wprowadzić członkowie PRD z proboszczem na zebraniu PRD; bierze się pod uwagę większość głosów za zmianą.

IV Niedziela Zwykła, 30.01.2011 r.

IV Niedziela Zwykła, 30.01.2011 r. III Niedziela Zwykła, 23 stycznia 2011
Wprowadzenie do liturgii
Rozpoczęło się kolejne nasze sakramentalne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Podczas dzisiejszej liturgii słowa z Jego ust usłyszymy, kto należy do szczęśliwych: błogosławieni ubodzy w duchu, cisi, miłosierni, czystego serca, spragnieni sprawiedliwości i pokoju oraz prześladowani z powodu wiary. W tych słowach przejawia się troska samego Boga o nas i miłość, która dzięki Jego łasce rozleje się w naszych sercach.
Abyśmy godnie i owocnie przeżyli Eucharystię, przeprośmy Boga za nasze grzechy.
...więcej »

III Niedziela zwykła, 23 stycznia 2011

III Niedziela zwykła, 23 stycznia 2011
III Niedziela Zwykła, 23 stycznia 2011
Wprowadzenie do liturgii
Eucharystia jest najdoskonalszą modlitwą uczniów Chrystusa. To podczas niej spotykamy się z Bogiem obecnym w liturgii słowa i liturgii eucharystycznej, jako bracia i siostry w jednej wierze. Uczestnicząc dzisiaj w niedzielnej Mszy Świętej w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, polecajmy Bogu Ojcu wielkie pragnienie Jego Syna –pragnienie jedności całego Kościoła.
Abyśmy mogli teraz godnie przystąpić do stołu słowa Bożego i Eucharystii, przeprośmy miłosiernego Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania, zwłaszcza za brak jedności w naszych rodzinach, szkołach i miejscach pracy.
...więcej »

II Niedziela zwykła, 16.01.2011

II Niedziela zwykła, 16.01.2011 II Niedziela Zwykła, 16 stycznia 2011
Wprowadzenie do liturgii
Niedziela - dzień Pański to szansa, aby nie tylko uwielbić Boga, ale aby Go coraz bardziej poznawać. Eucharystia, zwłaszcza w tej części, którą nazywamy liturgią słowa, jest katechezą przybliżającą nam Chrystusa. Jednak poznać kogoś to nie tylko dużo o nim wiedzieć, wiele o nim słyszeć. Chrystusa poznajemy, coraz bardziej jednocząc się z Nim, obecnym na ołtarzu pod postacią chleba i przyjmując Go w Komunii Świętej. W ten sposób każda Eucharystia przybliża nas do Chrystusa, daje nam Go pełniej poznać, jednoczy nas z Nim i napełnia nas Jego miłością.
Niech przeżycie dzisiejszej, drugiej w ciągu roku, niedzieli zwykłej, będzie dla nas wspaniałym duchowym doświadczeniem promieniującym na cały tydzień, który się rozpoczyna.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt