Ko¶ciół w Żukowie
Ko¶ciół w Przywodziu
Ko¶ciół w Lubiatowie
Dzi¶ sobota, 24 lutego 2018 r,

MIKOŁAJKI W ZUKOWIE I PRZYWODZIU, 14 GRUDNIA 2008 R.

MIKOŁAJKI W ZUKOWIE I PRZYWODZIU, 14 GRUDNIA 2008 R.  Mikołajki w Parafii Żuków

Św. Mikołaj obdarował w niedzielę tj. 14 grudnia 2008 r. paczkami dzieci z miejscowości: Żuków, Karsko, Ukiernica i Przywodzie. Wśród radości i zabawy towarzyszącej imprezie mikołajkowej, dzieci mogły dowiedzieć się również o historycznej postaci św. Mikołaja.
Rozdanie paczek dzieciom przez św. Mikołaja poprzedził występ Zespołu „ITCHIS” z Żukowa. Ze względu na dużą liczbę dzieci, spotkanie ze św. Mikołajem odbyło się w dwóch turach. Pierwsza tura, w której udział wzięło 60 dzieci odbyła się w Kościele Filialnym w Przywodziu, a druga, w której udział wzięło 70 dzieci odbyła się w Kościele Parafialnym w Żukowie. Oprócz najmłodszych, w spotkaniach uczestniczyli rodzice i opiekunowie dzieci.
Po zakończeniu uroczystości mikołajkowej dzieci entuzjastycznym okrzykiem zaprosiły św. Mikołaja już na następny rok!
Spotkanie ze św. Mikołajem zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „U Pana Boga Za Piecem”. Znaczną część środków na zakup paczek sfinansowano ze sprzedaży żukowskich aniołków i ozdóbek świątecznych, które przygotowały Panie: Iwona Fesner i Anna Szeląg wraz z zaangażowaną grupą dzieci. Ponadto sponsorami paczek byli: Rada Sołecka w Żukowie, „Caritas” działający przy Parafii Żuków, Radni Rady Gminy w Przelewicach: Pan Eugeniusz Turtoń i Pan Jerzy Szczęsny oraz Pan Krzysztof Musiatowicz z Firmy „4C”.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację Mikołajek dla dzieci składamy serdeczne podziękowania!

Autor:
Anna Garzyńska
III Niedziela Adwentu, 14 grudnia 2008 r.

III NIEDZIELA ADWENTU, 14.12.2008 r.
Wprowadzenie do liturgii

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Trzecia niedziela Adwentu przynosi nam przesłanie pełne na¬dziei i radości. Dobra Nowina, której oczekujemy, to prawda o życiu, które zwycięża śmierć.
Przychodzimy do naszej parafialnej świątyni i otaczamy ołtarz, jako wspólnota, która może tu doświadczyć pełni życia. Otwórzmy zatem całych siebie na ten cenny dar - niech nasze umysły i serca będą gotowe na spotkanie z przychodzącym Zbawicielem.
...więcej »

II NIEDZIELA ADWENTU, 7 grudnia 2008 r.

II NIEDZIELA ADWENTU, 7 grudnia 2008 r.
II NIEDZIELA ADWENTU, 07.12.2008 r.
Wprowadzenie do liturgii

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Liturgia drugiej niedzieli Adwentu kieruje nasze spojrzenie ku czasom ostatecznym. Zanim one jednak nastąpią, Bóg daje nam czas nawrócenia, czas kształtowania życia tak, by móc z nadzieją oczekiwać nowego nieba i nowej ziemi. Troska o naszą przyszłość zaczyna się już teraz.
Oczekując odnowienia świata w Chrystusie, nie możemy myśleć tylko o sobie, dlatego przeżywając dziś Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie, chcemy go wspierać naszą modli¬twą, ofiarą cierpienia i w sposób materialny. Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i ofiary składane dzisiaj do puszek niech będą tego konkretnym świadectwem.
...więcej »

UROCZYSTO¦Ć CHRYSTUSA KRÓLA, 23 listopada 2008

UROCZYSTO¦Ć CHRYSTUSA KRÓLA, 23 listopada 2008 Wprowadzenie do liturgii
Obchodzimy dzisiaj uroczysto¶ć Jezusa Chrystusa, Króla Wszech¬¶wiata. Została ona ustanowiona przez papieża Piusa XI w 1925 roku na zakończenie Roku ¦więtego. Jezus jest Królem Wszech¶wiata i naszym Królem, a my należymy do Jego królestwa. Jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo ¶więto¶ci i łaski, królestwo sprawiedliwo¶ci, miło¶ci i pokoju" (Prefacja o Jezusie Chrystusie, Królu Wszech¶wiata, nr 49, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986). Podczas tej Eucharystii uwielbiajmy Boga nie tylko za to, że Chrystus jest naszym Królem; uwielbiajmy Go także za to, że uczynił Chrystusa nasz± drog± do swego królestwa. A ponieważ nie zawsze wytrwali¶my przy Chrystusie, naszym Pa¬nu, przepro¶my miłosiernego Boga.
...więcej »

Uroczysto¶ć Po¶więcenia łasnego Ko¶cioła, 26 paĽdziernika 2008 r.

UROCZYSTO¦Ć PO¦WIĘCENIA WŁASNEGO KO¦CIOŁA
26 PA¬DZIERNIKA 2008 R.
Wprowadzenie do liturgii
Zgodnie z tradycj± w ostatni± niedzielę paĽdziernika obchodzimy w liturgii uroczysto¶ć rocznicy po¶więcenia naszego ko¶cioła parafialnego. Sprawowana dzi¶ Eucharystia jest najpierw okazj± do wyrażenia Bogu wdzięczno¶ci za Jego nie-ustann± obecno¶ć po¶ród swojego ludu w tym domu modlitwy i składania eucharystycznej Ofiary, jakim jest każda ¶wi±tynia. Jest także okazj± do zastanowienia się nad rol± ko¶cioła parafialnego w naszym osobistym życiu; nad nasz± odpowiedzialno¶ci± za to duchowe i materialne dobro, o którym każdy z nas może z dum± powiedzieć - mój Ko¶ciół!
Za brak należytego szacunku dla tego ¶więtego miejsca oraz za nie zawsze odpowiedni± troskę o nasz ko¶ciół przepraszajmy dobrego Boga.
...więcej »

XXVIII Niedziela Roku, 12 paĽdziernika 2008 r.

XXVIII Niedziela Roku, 12 paĽdziernika 2008 r. Wprowadzenie do liturgii
Jan Paweł II-Wychowawca młodych
Jest hasło tegorocznego, ósmego już Dnia Papieskiego, który w niezwykle uroczysty sposób ¶więtowany jest od roku 2001 w każd± niedzielę poprzedzaj±c± rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrow±. Bogaty pro¬gram obchodów w całej Polsce przebiega w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Z rado¶ci± należy podkre¶lić, iż do obchodów Dnia Papieskiego wł±czaj± się również liczne parafie polonijne. Wymiar charytatywny jest odpowiedzi± na wezwanie papieskie do solidarno¶ci z ubogimi. Zbiórka pieniędzy organizowana tego dnia pod hasłem „Dzielmy się miło¶ci±" przeznaczona jest na fundusz stypendialny Fundacji, przyznaj±cej stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom pochodz±cym zarówno z wiosek, jak i małych miast.
...więcej »

XXVI Niedziela roku, 28 wrze¶nia 2008 r.

XXVI Niedziela roku, 28 wrze¶nia 2008 r. XXVI NIEDZIELA ROKU, 28 wrze¶nia 2008 r.
64 TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Parafia wspólnot± miłosiernych uczniów Chrystusa
Wprowadzenie do liturgii
Dzisiaj Ko¶ciół w Polsce rozpoczyna 64. Tydzień Miłosierdzia, przypominaj±c nam, że być uczniem Chrystusa to być zarazem sług± miłosierdzia. Nasza wiara nie ogranicza się jedynie do osobistego za¬wierzenia Chrystusowi, modlitwy, wzrastania w przyjaĽni z Bogiem poprzez przystępowanie do sakramentów ¶więtych. Jest ona zobowi±zaniem do czynnej miło¶ci bliĽniego. Uczy jej sam Chrystus swoim słowem, a jeszcze bardziej przykładem.

Pro¶my Chrystusa o siłę do na¶ladowania Go w miło¶ci do bliĽnich w potrzebie. A ponieważ tej miło¶ci często brakowało w naszych sercach przepro¶my za to Pana Boga.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Ko¶cioły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt